fbpx

Vedlikehold før og under Bruk /Maintenace befor and during use.

Sikkerhet og kontroll av viktige funksjoner før bruk:

 • Kontroller at det er nok bremseveske på beholderne. (Kun for NEIDEN)
 • Prøv begge bremsehendlene og sjekk at de fungerer. De skal ha god motstand og være harde å klemme helt inn. Oppretthold trykket noen sekunder for å kjenne at motstanden ikke gir etter.
 • Sjekk alle bremseslanger og rør for lekkasje. Bremsesystemet skal være et lukket system og det skal ikke lekke bremseveske noen steder. Oppstår lekkasje vil du etter hvert miste bremsekraft på den bremsekretsen som lekker.
 • Kontroller at det er luft i hjulene.
 • Kontroller felgene (og eikene på WOLF), og at hjulmuttere og bolter er tilskrudd.
 • Kontroller styret, styrestag og endeledd. Sjekk at skruer og muttere sikker godt og at det ikke er skader på stagene.
 • Kontroller støtdempere og fjærer.
 • Kontroller ramme, sveis og skjøter for skader.

Finner du feil, mangler eller andre skader på din TROLL CART så ser vi gjerne at du tar kontakt med oss i Troll Mushing AS.
Husk at det kan være variasjoner fra årsmodell til årsmodell og at vi hos Troll Mushing er de som har best oversikt over forskjellene og hvordan hver enkelt vogn bør vedlikeholdes.
Det finnes mange flinke folk på Facebook, men også mange med velmente tips og råd som ikke nødvendigvis fungerer optimalt for akkurat din vogn.

Alle reparasjoner utover daglig vedlikehold på TROLL CART NEIDEN bør utføres av mekanisk fagpersonell, eller noen med god kjennskap til vogna hvis du ikke selv sitter inne med denne kunnskapen


Vedlikehold TROLL CART NEIDEN:

 • Kontroller bremseklosser, skiver og hjul med jevne mellomrom. Bremseklosser bør senest skiftes når belegget på klossene er 1mm eller mindre.
 • Bærearmen som bakhjulene er festet i er hengslet ved feste til rammen. Under på festet sitter det en smørenippel(en på høyre side og en på venstre side). Disse bør smøres med jevne mellomrom. Hvor ofte dette må gjøres er avhengig av hvor mye du bruker vognen, vær og føreforhold der du kjører og flere andre faktorer. Vi anbefaler at det som minimum smøres minst 1 gang før vinterlagring og 1 gang ved klargjøring til sesongstart, samt 1 gang pr.mnd vogna er i bruk.
 • Fra 2016 finner du også smørenipler på hvert hjulnav, samt nede på styrestanga, like over den bakre styresentralen. Disse må også smøres jevnlig og det er naturlig å ta en runde på alle smørenipler samtidig.
 • Slitedeler som støtdempere, styrestag, opphengskuler, dekk og endeledd. Bør kontrolleres jevnlig og skiftes ved skade eller når de er utslitt.
 • Deler som er utsatt for rust må vedlikeholdes med påførsel av fett/grease eller annen ruststopper.
 • Gummiforinger/mansjetter på endeledd og opphengskuler må rengjøres og vedlikeholdes for å unngå uttørring og oppsprekking.
 • Vask og rengjør vogna jevnlig når det er behov for dette, men vær forsiktig med bruk av høytrykksspyler på bevegelige ledd og der hvor det finnes lager/ledd/kulelager, da bruk av vann med høyt trykk presser vann inn i lageret, og fett og smøremidler ut, slik at det til slutt er helt tørt inni der.
  Husk forøvrig at vann, bevegelige ledd/kulelager og frost ikke er noen god kombinasjon.Bruk/kjøring av TROLL CART:

 • Hjelm briller, og hansker bør brukes under kjøring.
 • Kjør aldri med flere hunder enn det DU føler deg komfortabel med, og spesielt på første tur er det viktig å ta noen forsiktighetsregler. Både fordi du ikke kjenner vogna og hundene kanskje ikke har trukket vogn før, men også fordi produksjonsfeil og monteringsfeil kan oppstå, og disse oppdager man ofte i løpet av kort tid på første tur. Når det gjelder bremser er det også ofte slik at de fungerer bedre etter noe tids bruk.
 • Kjører man alene med stort spann på NEIDEN vogna kan det være lurt å legge ekstra vekt frempå vogna for å øke forhjulenes friksjon mot underlaget, og dermed oppnå bedre kontroll med styring og bremsing.
 • Vi anbefaler også bruk av tau, anker eller andre løsninger for å sikre vogna før kjøring og ved pause/stopp i kjøring.Maintenace befor and during use.

Security and control of key functions befor use:
• Make sure you have enough brake fluid in the containers.
• Try both brakes and check that they work. They should have good resistance and be hard to squeeze all the way. Maintain pressure for a few seconds to know that resistance is not yielding.
• Check all brake hoses and pipes for leaks. The brake system should be a closed system and it should not leak brake fluid anywhere. If leaks occurs you will eventually lose braking force on the brake circuit that is leaking .
• Make sure there is air in the tires.
• Check that the wheels, bolts and wheel nuts are tightened.
• Check the board, steering rods and ball joint/end knots. Check that nuts and bolts are safe and well thighten and that there is no damage to the steering pipes.
• Check the shock absorbers and springs.
• Check the frame, and weld joints for damage.
If you find errors, omissions, or other damage to your TROLL CART, do not hesitate to contact us at Troll. All repairs beyond general maintenance should be performed by mechanical professionals.

Maintenance:
• Check brake pads, wheels and discs on a regular basis . Brake pads should be replaced before they begin to wear on the brake disc.
• The support arm which the backwheels are attached to are hinged to the frame. Under the bracket on the support arm there is a grease nipple ( one on the right side and one on the left ) . These should be lubricated regularly. How often this should be done depends on how much you use your cart, weather conditions, where you drive and several other factors. We recommend that it be lubricated at least one time before winter storage and 1 time in preparing the start of the season, and then 1time every Month that the wagon in use.
• From 2016 you will also find grease nipples on each of the 4 wheelaxels, and at the bottom of the Steeringpipe going from the handlebar down to the rear steering central. This spots should also be lubricated on regular basis.
• Wearing parts such as shock absorbers, steering rods, ball joints, tires and end knots. Should be checked regularly and replaced if damage or when they are worn.
• Parts that are prone to rust must be maintained with fat / grease or other rust stops.
• rubber bushings / sleeves on the joints and suspension spheres must be cleaned and maintained to prevent drying and cracking .

Use / execution TROLL CART :
• Helmet glasses and gloves should be used while driving .
• If you drive alone, you may want to add extra weight fore cart to raise the front wheel friction against the substrate , thus achieving better control of steering and braking.
• We recommend the use of ropes, anchors or other solutions to secure the cart before the operation and pause / stop driving.
• We recommend that you start out with only 6-8 dogs on the first ride to test that the Cart, steering and brakes workes as planed.